U bent hier : Info > Opvoedingsproject
Laatst aangepast op 31-08-2014
© Basisschool Sint-Antonius - Versie 5.0

Onze opdracht als katholieke basisschool.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. We willen als school onze opties en doelstellingen van vorming, opvoeding en onderwijs steeds scherp blijven stellen.
Permanent werken aan de kwaliteit van ons onderwijs is daarom een blijvende prioriteit.
Onze opdracht berust op 5  pijlers.

  1. We willen werken aan de schooleigen christelijke identiteit.

In ons opvoedingsproject wil de school blijven verbanden leggen met de christelijke identiteit. We streven naar een optimale vorming van het totale kind, een vorming die gericht is op solidariteit met anderen, op gerechtigheid en op creatieve zorg voor de wereld.

  1. We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.

In alle activiteiten en lessen worden doelen nagestreefd die de totale persoon in hoofd, hart en handen vormen. Naast het verstandelijke en het lichamelijke, krijgen ook het gevoelsmatige en het sociale handelen hierdoor ruime aandacht.
We willen in ons aanbod aansluiten bij de mogelijkheden en de behoeften van alle kinderen doorheen hun gehele schoolloopbaan.

  1. We kiezen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Bij activiteiten vertrekken leerkrachten zoveel mogelijk van de belangstelling en inbreng van de leerlingen. Bij de werkvormen of leerprocessen is er ruimte voor interactie met leerlingen en leerkracht en van de leerlingen onder elkaar.
Bij de evaluatie worden leerlingen met zichzelf vergeleken in plaats van met de anderen.

  1. We werken aan ‘De ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg’.

Het team verbreedt voortdurend zijn inspanningen naar alle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid qua sociale herkomst, culturele en religieuze achtergrond, intellectuele mogelijkheden, …
Het team doet voortdurend beroep op de deskundige hulp van zorgleerkrachten,  zorgcoördinatoren en het CLB.  Ze overleggen over aangepaste strategieën en stemmen hun aanpak op elkaar af.

  1. We willen bouwen aan ‘onze school als gemeenschap en organisatie’, geïntegreerd binnen de maatschappij.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

In overleg –en participatieorganen wordt in echte dialoog en met zorg voor de school constructief samengewerkt.

  • Leerlingen krijgen inspraak in het reilen en zeilen van onze school.
  • Leerkrachten ervaren dat ze mee richting mogen geven aan  de opvoeding en het onderwijs dat wij aan de kinderen bieden.
  • Ouders worden, naast deelname in schoolraad en ouderraad, ook ingeschakeld als lees-, fruit-, handwerkouder of als expert in een bepaalde vaardigheid en begeleider van klasactiviteiten,.. .
  • De school ondersteunt de initiatieven die de lokale gemeenschap en de parochie opzetten.
  • Er wordt nauw samengewerkt met de begeleidingsdiensten van het katholiek basisonderwijs.

Om deze 5 pijlers te kunnen verwezenlijken hebben we wegwijzers nodig. Dit zijn waarden, bakens of ankerpunten die ons helpen deze opdracht vervullen of die ons in beweging zetten.

Liefde staat centraal in onze waarden. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Daarom richten volgende basiswaarden ons handelen :

Zorgzaamheid

Met iedereen en alles in de wereld rondom ons willen wij zorgzaam omgaan. Iedereen is gelijkwaardig. Niemand is gelijk. Daarom heeft ieder mens het recht om behandeld te worden met respect voor zijn eigenheid.

Integriteit

We willen steeds het goede doen en betrouwbaar zijn. Hiervoor willen we eerlijk en oprecht handelen. We streven daarbij naar harmonie tussen woord en daad.

Respect

Wij willen  respectvol en zonder vooroordelen omgaan met iedereen en alles in de wereld rondom ons.

Dialoog

Alles en iedereen is verbonden met elkaar. Daarom willen wij blijvend in dialoog gaan met elkaar. Gastvrijheid, vriendelijkheid, warmte, betrokkenheid kunnen deze dialoog kansen geven en doen groeien.

Solidariteit

Solidariteit is een engagement ten aanzien van alles en iedereen. Daarom geven we  extra aandacht aan diegenen die in bijzondere situaties verkeren.

Positief denken

Wij geloven in het goede van ieder kind, iedere collega, ouder, externe medewerker of mens in de wereld rondom ons. Wij geloven in de groei en ontwikkeling van iedereen. Enthousiasme helpt ons daarbij.